Paulownia landbrugsafgrøde EU


Svar afgivet af Hogan på vegne af Europa-Kommissionen

4.9.2018

Skriftligt spørgsmål https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003729-ASW_EN.html?redirect#ref2

Forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikter fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter (ELFUL) [1] indeholder bestemmelser om en række foranstaltninger, som medlemsstaterne og regionerne kan medtage i deres programmer for udvikling af landdistrikterne 2014-2020 for at støtte bæredygtig forvaltning af skovene i overensstemmelse med deres behov og prioriteter og i overensstemmelse med EU’s skovstrategi.

Det er op til hver medlemsstat og region inden for den samlede ELFUL-ramme for 2014-2020 at tildele budgetmidlerne til hver foranstaltning, herunder til skovrejsning, i henhold til behovsvurderingen og den strategi, der er fastlagt i deres programmer for udvikling af landdistrikter.

Paulownia tomentosa er et fremmed træ (hjemmehørende i Kina), der mest bruges som prydtræ i EU. I nogle regioner betragtes den som en invasiv art, der potentielt udgør en risiko for naturlig vegetation. En række medlemsstater anerkender den ikke som en skovaret, hvilket gør den ikke berettiget til skovrejsning.

På grund af dens hurtige vækst kan Paulownia-plantager , hvor det er lovligt, ikke betragtes som en skov, men træplantager til industriel brug eller kortroterende afgrøder. Kort omdrift betragtes som en flerårig landbrugsafgrøde, og derfor kan støtten til etableringen af ​​dette system ydes gennem landbrugsinvesteringsforanstaltningen under programmer for udvikling af landdistrikter, mens træplantager til industriel brug, ikke dækker hurtigtvoksende træer til energi produktion, kan støttes gennem skovrejsningsforanstaltningen.

Med hensyn til skovrejsning skal de plantede træarter være tilpasset de miljømæssige og klimatiske forhold i området og skal overholde minimumsmiljøkrav, som defineret i artikel 6 i forordning 807/2014 [2] samt national lovgivning.