Co2 og træer

Co2 og paulownia i forhold til andre træer.

Jævnføre FAO (Food and agricultural organization i FN)

konsumerer paulownia ca en trediedel mere Co2 sammenlignet med samtlige andre træsorter i verden.

Dette skyldes paulownias enorme rodnet, hvor den opmagasinerer kulstoffet i rødderne, og dermed “leverer” Co2 tilbage til jorden,

hvor det set i klimaperspektivet, retteligt hører hjemme.


Hvis verden ville plante flere træer overalt, hvor det er muligt, ville vi samlet set kunne kompensere for 1/3 af verdens

“forkerte Co2” , der jo stammer fra fossilt brændsel. Og det er denne sidste trediedel, der vil kunne udgøre en forskel i atmosfæren mod klimaændringerne.

Kilde: FAO


Co2 er jfr fysikkens love “en konstant”.

Dvs at den samme mængde kulstof frigives til luften uanset om græs/træ rådner, brænder eller bliver ædt.

Kun ved iltfri nedpløjning af græs bliver indholdet af kulstof med sikkerhed bundet i jorden.

Men i særdeleshed plantning af træer og buske sikrer at co2 via rødderne bliver bundet “tilbage” til jorden.

Ligesom det er tilfældet med plantematerialer i søer og moser.

Da verdens populationer af drøvtyggere i den frie natur er reduceret til under 10 % af mængden for 2000 år siden og mængden af kreaturer er steget i de samme 2000 år til ca halvdelen af tidligere tiders vilde bestand af drøvtyggere , så passer de matematiske udregninger ikke til, at dette skulle være årsagen til det stigende co2 indhold i atmosfæren.

Fysikkens love kan ingen sætte sig udover, når vi skal debattere for meget Co2 og klimaforandringer.

Herunder ses FAOs beregninger på kulstof i verdens træer, hvoraf Europas træer grundet jordbundsforholdene gemmer/nedfælder 100 tons kulstof pr hektar, hvilket sammenlignet med aktuel regnskov, der “kun” gemmer ca 50 tons pr hektar.

Herunder ses, hvordan de enkelte verdensdele hhv. har mindsket eller øget deres skovarealer siden 1990. Europa har øget deres skovareal betragteligt, og har dermed også øget lagringen af Co2/rent kulstof med firetusind millioner tons (4.000.000.000 t) kulstof, der via træernes rødder bliver bundet i jorden, hvor det hører hjemme.